FANDOM


מעבדה בבית הספר עריכה

ה"מעבדה" הראשונה של מורטימר היתה בבית הספר היסודי, במיקלט, מאחורי ארון התחבושות.


מעבדה ראשית עריכה

את המעבדה החדשה רכש מורטימר מבעלת גלריה ושיפץ אותה. אחר כך רכש גם מבחנות, חלקים ועוד...


מפעל הקוקה-קולה עריכה

ה"מעבדה" של מורטימר היתה גם במפעל הקוקה-קולה, כי שם היתה המצאתו {קראו מאמר "המצאותיו של מורטימר"}.


מעבדה בחו"ל עריכה

לאחר שברח מהמעצר השני שלו {קראו מאמר "ד"ר מוטימר" ומאמר "המצאותיו של מורטימר"} מורטימר החליט להתרחק מהארץ ולבנות מעבדה באנטארקטיקה {אל תחשבו שהיא הייתה בתוך איגלו, היא הייתה במבנה רגיל}.


מורטימר1

מורטימר מגיע למעבדה לאחר מסעו בעולם